Вимоги до студента

Основні вимоги до знань та умінь студентів

із зарубіжної літератури на кінець вивчення курсу

І. Студенти повинні знати:

·         основні етапи розвитку світового літературного процесу, особливості історико-культурних епох;

·         найважливіші відомості про творчі методи  та літературні напрями;

·         авторів та перекладачів вивчених творів;

·         найістотніші відомості про творчий шлях письменників;

·         місце і значення вивчених творів у творчому доробку письменника та літературному процесі;

·         сюжет, особливості композиції, систему образів вивчених творів;

·         характерні стильові особливості вивчених творів;

·         характерні особливості індивідуального стилю письменника;

·         жанрові особливості прочитаних творів;

·         головні чинники, проблеми духовного життя героїв;

·         естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;

·         основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

·         тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

 

ІІ. Студенти повинні уміти:

·         виразно, вдумливо читати програмові твори;

·         відтворювати в уяві художні картини, зображені письменником;

·         критично аналізувати твір з врахуванням його ідейно-художньої цілісності та авторської позиції, самостійно даючи оцінку  фактам, явищам, ідеям;

·         оцінювати різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них;

·         визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображувальні засоби;

·         визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції у їх єдності;

·         характеризувати героя твору, аргументовано оцінюючи його вчинки, мотиви та наслідки дій;

·         порівнювати героїв одного або кількох творів;

·         виявляти авторську позицію;

·         аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

·         обґрунтовувати власні оціночні судження щодо змісту прочитаного;

·         аналізувати і систематизувати отриману інформацію, використовувати докази у власній аргументації;

·         визначати своєрідність віршованої мови зазначених чинною програмою поезій (розмір вірша, рими, строфи; художні тропи);

·         виявляти у програмовому творі найхарактерніші ознаки літературних напрямів та течій;

·         розрізняти літературні напрями;

·         порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

·         зіставляти (при наявній можливості) твори мовою оригіналу і в українських перекладах;

·         складати план (простий і складний), а також писати реферат,  пошукову творчу  роботу;

·         створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

·         складати тези й конспект літературно-критичних статей;

·         писати рецензії на прочитані художні твори, переглянуті кінофільми, вистави;

·         готувати інформаційні повідомлення, реферати, доповіді на літературну тему, презентації тощо;

·         виразно читати твори українською та мовою оригіналу (при наявній можливості);

·         користуватися словниково-довідковою літературою;

·        визначати програму особистої літературної самоосвіти.