Список рекомендованих джерел

Базово-нормативні документи

1.      Концепція літературної освіти в Україні // Дивослово, 1994. – № 4.

2.      Концепція національної школи. – К.: Освіта, 1992.

3.      Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2003. – № 24.

4.      Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2002. – № 2.

5.      Україна, ХХІ століття. Державна національна програма “Освіта”. – К., 1992.

6.      Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.– К.: Педагогічна преса, 2004. – № 10.

7.      Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2004. – № 1-2.

 

Статті. Монографії. Методичні посібники

 

1.           Андреев Л. Современная литература Франции. 60-70-е гг. XX вв. – М.: МГУ, 1977.

2.           Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубицької. – Львів: Літопис, 1996.

3.            Бакало Л. Бліц-диктанти на уроках зарубіжної літератури. 8-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

4.            Бакало Л.А. Зарубіжна література ХІХ ст.: Конспекти уроків. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.

5.            Бахолдіна Л.В., Є.М.Васильєв, В.М.Назарець та ін. Зарубіжні письменники та їхні твори. – Х.: Ранок, 2009.

6.            Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986.

7.            Буряк В.С. Самостійна робота з книгою. – К.: Знання, 2004.

8.            Бухлова Н.В. Організація самостійної діяльності учнів. - Х.: Основа, 2003.

9.            Бухлова Н.В. Навчаємося вчитися. Діагностика і формування самостійної компетентності учнів. – К.: Шкільний світ, 2006.

10.        Вахрушев В. С. Уроки мировой литературы в школе: Книга для учителя / Под. ред. В.П.Журавлева. – М., 1995.

11.        Васильєва Н.І. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках предметів гуманітарного циклу. – К.: Шкільний світ., 2005.

12.        Вивчення поезії ХХ століття в школі: Посібник для вчителя / О.М.Ніколенко, Ю.В.Бардаков. –Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003.

13.        Волошина Н. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Всесвітня література і культура в навчальних закладах України. – 2009. - № 4. – С. 2 – 4.

14.        Волощук Є.В. Зарубіжна драма ХХ сторіччя. – К.: Навчальна книга, 2003.

15.        Волощук Е., Бегун Б. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения // Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 1997. - № 1-2.

16.        Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М.: Изд-во УРАО, 1999.

17.        Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986.

18.        Галелюк І.О. Використання активних методів навчання у процесі вивчення зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 2. – С. 14-16.

19.        Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.: Либідь, 2001.

20.        Гладишев В.В. Теорія і практика вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. – Миколаїв, 2006.

21.        Гогиберидзе Г.М. Диалог культур в системе литературного образования. – М.: Наука, 2003.

22.        Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика. – Черкаси, 2004.

23.        Гринюк Л.Г. Слова і фарби: твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України – 2008. - № 7/8. – С.57-61.

24.        Голяс С.Є. Розвиток творчих здібностей учнів через дослідницьку діяльність // Зарубіжна література в школах України – 2009. - № 10. -  51-53.

25.        Горальський А.П. Теорія творчості. – Львів: Каменяр, 2001.

26.        Гудзик І.П. Особистісно орієнтована дидактична система загальноосвітньої школи. – Х.: О.В.С., 2002.

27.        Гузь О.О. Від міфу до постмодернізму. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

28.        Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2004.

29.        Доманский В. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в  школе: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2002.

30.        Дорофеєва Н.І. Тестові завдання  із зарубіжної  літератури – К.: МАУП, 2004.

31.        Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтир для ХХІ століття: кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – К.: Контекст, 2000.

32.        Жданова Н.В. Зарубіжна література за новою програмою. – К.: Шкільний світ, 2007.

33.        Житкін Б.О. Дидактичні форми навчання в особистісно орієнтованій освіті. – К.: Шкільний світ, 2005.

34.        Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М.: Педагогика, 2000.

35.        Зарубіжна література: інноваційні технології / Укл. Л.І.Нечволод. – Х.: Торсінг Плюс, 2007.

36.        Зарубіжна література. 10 клас. Конспекти уроків / Авт.-уклад. Л.А.Бакало. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

37.        Зарубіжна література. 10 клас. Матеріали до уроків./ Укладач Р.Б.Шутько. - Харків: Торсінг, 2000.

38.        Зарубіжна література (ХІХ століття): Контрольні тести і творчі завдання для тематичних атестацій / Укладач Н.І.Дорофева. – К.: МАУП, 2003.

39.        Зарубіжна література в 11 класі: Матеріали для вчителя. / Автори–укладачі Івашина Т.М., Сипко Л.М., Терещенко М.Є..- Тернопіль, 1998.

40.        Зарубіжна література.Тести. 5-12 класи: Посібник / Автори – укладачі: Ніколенко О.М., Орлова О.В., Конєва Т.М. – К.: ВЦ “Академія”, 2007.

41.        Зіняков Г.І. Педагогічні технології і вчитель. – К.: Шкільний світ, 2004.

42.        Іванішин В.П., Іванішин П.В. Пізнання літературного твору. – Дрогобич: Відродження, 2005.

43.        Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Методичний посібник / Укл. О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: А.С.К., 2002.

44.        Ісаєва О.О. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі (Про герменевтичну спрямованість цього аналізу) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 6.

45.        Історія світової літератури (друга половина XIX ст.): Метод. рекомендації / Уклад. О.В.Бойченко. - Чернівці: Рута, 1999.

46.        История всемирной литературы: В 9 тт. -  М.: Наука, 2000.

47.        Каталог-путівник учителя-зарубіжної літератури. 1998-2004 рр. / Уклад. І.А.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2005.

48.        Каталог-путівник учителя-зарубіжної літератури. 2004-2006 рр. / Уклад. І.А.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

49.        Кирилюк З.В. Вивчати твір у системі координат своєї епохи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 12. – С. 3-6.

50.        Кирилюк З.В. Сучасні підходи до вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 1. – С. 13-15.

51.        Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К.: КНУ, 2006.

52.        Коваленко С.П. Особистісно зорієнтоване навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 4. – С.13 – 16.

53.        Ковбасенко Ю.И. Филологический анализ художественного текста. – К.: ІСДО, 1995.

54.        Когут О.І. Інтерактивні технології навчання. – Тернопіль: Астон, 2005.

55.        Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: К.І.С., 2004.

56.        Кроуфорд А. та ін. Технології розвитку критичного мислення учнів. (Передмова до українського виданя О.І.Пометун). – К.: Плеяда, 2006.

57.        Курганов С. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1989.

58.        Кухар-Онишко О.С. Індивідуальний стиль письменника: Генезис, структура, типологія. – К.: Вища школа, 1985.

59.        Литературные диктанты. 5-11 класс. (В помощь учителю-словеснику)/ Автор-составитель Король Г.Н. – Донецк: ООО “Лебедь”. – 2005.

60.        Логвин В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Завуч. – 2000. - № 26.

61.        Манайло Г.Ф. Новелла в мировой литературе ХІХ – ХХ вв. // Русский язык и  литература в школах Украины. – 2008. - № 12. – С. 14 – 18.

62.        Мартинець А.М. Сучасний урок зарубіжної літератури. – Х.: Основа, 2005.

63.        Мірошніченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Вища школа, 2007.

64.        Мірошниченко Л.Ф., Мірошникова Н.О. Шляхи аналізу художнього тексту: класифікація, стисла характеристика (У шкільній практиці. У сучасному літературознавстві) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 5. – С. 15-20.

65.        Моклиця М.В. Методи аналізу художнього тексту в сучасному літературознавстві // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 6. – С.10-11.

66.        Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 клас. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2002.

67.        Мухін В.О. Зарубіжна література ХІХ ст.. Авторські уроки. Майстер-клас. – Х.: Ранок, 2008.

68.        Назарець В.М., Васильєв Є.М. Методичні рекомендації щодо вивчення постмодерністських творів // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 5. – С. 30 – 33.

69.        Наливайко Д.С. Искусство, направления, течения, стили. – К., 1985.

70.        Наукові основи методики літератури: Посібник для студентів ВНЗ / За ред. чл.-кор. АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002.

71.        Невінчана Н.В. Теорія літератури в школі. – К.: Шкільний світ, 2005.

72.        Нечволод Л.І. Зарубіжна література: інноваційні технології. – Х.: Торсінг Плюс, 2007.

73.        Ніколенко О.М. Методичний лекторій для вчителя зарубіжної літератури “Вивчаємо жанри та стилі в літературі” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 2. – С. 18-21; № 4. – С. 22-29; № 5. – С. 25-34.

74.        Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред.. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

75.        Островська Г.О. Логічно-змістовий аналіз проблеми вивчення біографічних відомостей про письменника та його творчості у шкільному курсі “Зарубіжна література” //  Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 2. – С.7-9.

76.        Орищин Р.Ф. Інтерактивні технології на уроках словесності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

77.        Пасічник Є. А. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2000.

78.        Пастушенко Н.М. Комунікативно-діяльнісна модель освітньої галузі “Мови і літератури”: теоретичне обґрунтування змісту. – К.: Шкільний світ, 2007.

79.        Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навчальний посібник / За ред.. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003.

80.        Переверзев А. Проектный подход и требования к учителю // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2003. - № 2.- С. 26-28.

81.        Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2004.

82.        Попова О. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХІ столітті. - Х.: Основа, 2006.

83.        Радзік С. В. Інтеграція інтерактивних технологій на уроках словесності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

84.        Рибалко О.В. Організація самостійної діяльності як фактор ефективного навчання. – Х.: Основа, 2003.

85.        Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1995.

86.        Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. – К.: Основи, 1998.

87.        Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – 2004.

88.        Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – В 2-х томах. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.

89.        Семеркова Л.Г. Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 3. – С. 12 – 20.

90.        Семчук В.Д. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на уроках словесності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

91.        Система оцінювання і самооцінювання навчальних досягнень учнів / Упор. Ж.Сташко. – К.: Шкільний світ, 2006.

92.        Снегирева В.В. Учебный текст по литературе как предмет исследования // Русская словесность в школах Украины. – 2008. - № 6. – С. 46 – 48.

93.        Спанкерен К.В. Література Сполучених Штатів. Нарис. – К.: Інформаційне Агентство США, 2002.

94.        Тамарченко Н., Тюпа В., Бройтман С. Теория литературы: В 2-х томах. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004.

95.        Таранік-Ткачук К.В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури. - Тернопіль: Мандрівець, 2005.

96.        Тренувальні вправи із зарубіжної літератури / Укл. Т.В.Проценко. – Х.: Весна, 2008.

97.        Узлова О. Зарубіжна література ХІХ століття у висловах і цитатах // ВЛ – 2009. - № 10. – С. 12-17.

98.        Уліщенко В.В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі: Філософія модернізму та постмодернізму, біографії письменників, методика аналізу художніх творів. – Х.: Світ дитинства, 2002.

99.        Федоренко В.Л. Авторські ігрові проекти: Навчально-методичний посібник. – К.: СПД Богданова А.М., 2007.

100.    Хроменко І.А. Ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури. – Тернопіль: Мандрівець, 2005.

101.    Чайка С.С. Зарубіжна література: Плани-конспекти. 10 клас. – Х.: Торсінг, 2003.

102.    Цвірова Т.Д. Зарубіжна література. Тематичні тестові завдання – К.: Країна мрій, 2008.

103.    Штейнбук Ф.М. Вивчення зарубіжної літератури ХХ століття. – Х.: Ранок, 2003.

104.    Щербина В.І. , Волкова О.В., Романенко О.В. Інтерактивні технології на уроках. – Х.: Основа, 2006.

105.    Яценко Л.В. Формування гендерних відносин старшокласників у підготовці їх до сімейного життя засобами шкільного курсу зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України – 2008. - № 7/8.- С.26-30.

 

 

Словники. Довідники

 

1.        Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. – СПб.: Кольна, 1995.

2.        Гетьманець М.Ф. Сучасний словник літературознавчих термінів. – Х.: Ранок, 2003.

3.        Довідник з теорії літератури / Авт.-упор. І.Д.Данильцова. – К.: А.С.К., 2001.

4.        Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. /За ред. Н.Михальської та Б.Щуравського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

5.        Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. - М., 2001.

6.        Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. – К.: Український письменник, 1997.

7.        Культурология. ХХ век.: Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997.

8.        Літературознавча енциклопедія. У 2-х томах. / Упор. Ковалів Ю.І. – К.: Академія, 2007.

9.        Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2006.

10.    Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Х.: Весна, 2009.

 

 

Додаткові підручники та навчальні посібники

 

1.    Андреев Л.Г. Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов. – Москва: Высшая школа, 2000.

2.    Антологія зарубіжної поезії другої пол. ХІХ – ХХ ст. / Укл. Наливайко Д.С. – К.: Навчальна книга, 2002.

3.   Бігун Б.Я. Зарубіжна проза першої половини ХХ сторіччя: новели, повісті, притчі. – К.: Навчальна книга, 2002.

4.      Волощук Є.В. Зарубіжна література: Підручник для 11-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2004.

5.      Волощук Є.В. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 10-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Видавничий дім “Світ знань”, 2004.

6.      Волощук Є.В. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 11-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2003.

7.      Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Навч.посіб.; 2-ге вид.- К.: Центр учбової літератури, 2009.

8.      Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст: Навч.посіб.; 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

9.      Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

10.  Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Зарубіжна література ХХ ст.: Хрестоматія-посібник. Підручник для 11-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Генеза, 2000.

11.  Зарубіжна література (підручник-хрестоматія нововведених творів). 9-10 кл. / Упоряд. Ковбасенко Ю.І. – К.: Абрис, 2000.

12.  Зарубіжна література (підручник-хрестоматія нововведених творів). 11 кл. / Упоряд. Ковбасенко Ю.І. – К.: Абрис, 2000.

13.  Зарубіжна література / За ред. О.М.Ніколенко, Н.В.Хоменко, Т.М.Конєвої. – К.: Академія, 1998.

14.  Зарубіжна література ХІХ ст.: Посібник для 10 кл. / За ред. О.М. Ніколенко,  В.І. Мацапури, Н.В. Хоменко. – К.: Академія, 1999.

15.  Зарубіжна література. 10 кл.: Посібник-хрестоматія / Під ред. В.В.Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

16.  Зарубіжна література: Хрестоматія для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Упоряд. В.Я.Звиняцьковський, Т.Г.Свербілова. – К.: Освіта, 2005.

17.  Зарубіжна література: Хрестоматія. 11 клас: У 2 т. /Автори-упорядкики:В.В.Уліщенко, А.Б.Уліщенко. – Х.: Торсінг, 2002.

18.  Затонський Д.В. Зарубіжна проза другої половини ХХ сторіччя: новели, повісті, притчі. – К.: Навчальна книга, 2002.

19.  Література ХХ століття: 11кл.: Хрестоматія: Навч. посіб. для загальноосв. навч. закладів з рос. мовою навчаня / Упоряд.: К.М.Пахарєва, С.П.Щолокова, Н.І.Дорофеєва, Д.М.Веприняк. – К.:     Освіта, 2005. – Мова рос.

20.  Література: Підручник для 11 класу загальноосвіт. навч.закл. з рос. мовою навчання: У 2ч. / За ред.. М.І.Борецького. – К.: Освіта, -2005.

21.  Михед Т. В. Історія зарубіжної літератури XIX ст. : навч.-метод. посіб. для студ. гуманіт. спец. (за вимогами кредитно-модульної системи) / Михед Т.В., Якубіна Ю.В.; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2007.

22.  Музика С. Зарубіжна література. 10 кл: Посібник-хрестоматія.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.

23.  Наливайко Д.С. Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ – ХХ сторіччя. – К.: Навчальна книга, 2003.

24.  Наливайко Д.С., Шахова К.О., Нагорна Н.М., Кисельова Л.О. Зарубіжна література: Підручник для 10-го класу загальноосвіт. навч.закл. – К : Видавничий дім “Світ знань”, 2004.

25.  Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Пед. преса, 2003.

26.  Теплинский М.В., Султанов Ю.І. Російська література: Проб. підруч. для 10 кл. загальноосвіт. шк. – К.: Зодіак-ЕКО, 1996. – Мова рос.

27.  Шахова К.О. Зарубіжна драма другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя. – К.: Навчальна книга, 2003.

28.  Шахова К.О., Жлуктенко Н.Ю., Павличко С.Д. та ін. Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1993.

 

 

Інтернет сайти

 

1.      Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru

2.      Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru

3.      Антична література: http: pergam.chat.ru

4.      Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com

5.      Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com

6.      Національна  бібліотека України  для  дітей  з  віртуальною  бібліографічною  довідкою: http:// chl.kiev.

 

 

Comments